turibolo, elemento d'insieme - bottega reggiana (sec. XVIII)

turibolo, 1748 - 1748