Dematteis Carlo (attivo Torino 1776)

attivo Torino 1776
RDF