Pandolfi Gian Giacomo (attribuito)

1567/ post 1636
RDF