Casa dei Teologi Gianoncelli

Tresivio, XVII - XVII