Moneta Francesco (attribuito)

notizie secolo XX
RDF