Stanghi V (notizie 1844-1860)

notizie 1844-1860
RDF