Solari Tommaso (notizie 1760-1779)

notizie 1760-1779
RDF