Scarselli Girolamo (notizie 1670-1678)

notizie 1670-1678
RDF