Testa Pietro Detto Lucchesino (1612/ 1650)

1612/ 1650
RDF