Rizzi Gian Pietro Detto Giampietrino (bottega)

notizie 1508-1521
RDF